Algemene informatie

De gemeente Bladel bestaat sinds 1 januari 1997. Toen zijn door een gemeentelijke herindeling de gemeenten Bladel & Netersel en de gemeente Hoogeloon c.a. samengevoegd. De beide gelijknamige brandweerkorpsen zijn uiteraard ook samengevoegd tot één brandweerkorps: Brandweer Bladel.

Het brandweerkorps Bladel heeft een beroepscommandant en 40 vrijwilligers. De brandweerpost in Bladel heeft, evenals de post in Hapert,  20 leden. Daarnaast is er sinds 1995 een jeugdkorps.
De Operationeel Manager voor post Bladel en Hapert is Tom van Dooren

Het posthoofd van post Bladel is Frank van Dongen.

Het posthoofd van post Hapert is Dennis Hoeks.

 

Verzorgingsgebied
Het verzorgingsgebied omvat de kernen Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel. De gemeente telt ruim negentienduizend inwoners. De oppervlakte bedraagt 7.573 hectare. In het gebied staan circa 6.900 woningen en 700 andere objecten. Door de gemeente loopt 197 kilometer verharde weg, 5,8 kilometer provinciale weg en 6,2 kilometer autosnelweg. Hulpverlening op de autosnelweg wordt in eerste instantie verzorgd door de korpsen van Reusel-De Mierden en Eersel. Dan is er nog acht hectare oppervlaktewater.

 

Bijzondere risico's
De gemeente telt ook een aantal bijzondere risico’s. Er zijn LPG-verkooppunten, enkele zwembaden, scholen, gemeenschapshuizen, kampeerboerderijen, drie campings, bungalowpark Vennenbos, negenhonderd hectare bos- en natuurgebied en verder behoorlijk wat industrie.

 

In 2011 is de ontwikkeling gestart van het Kempisch bedrijvenpark in Hapert. Dit park is bedoeld voor de grote bedrijven uit de omliggende kempengemeenten.

 

Uitrukken
Gestaag steeg het aantal uitrukken door een toename van automatische brandmeldinstallaties bij bedrijven en de nodeloze meldingen die daardoor veroorzaakt werden. Het veiligheidsbewustzijn onder de bevolking neemt toe en bedrijven nemen, deels ten gevolge van de gebruiksvergunning, preventieve maatregelen om brand te voorkomen. In ruim 20 jaar zijn voor beide posten de keren dat men erop uit moet toegenomen. Zo rukten in 1975 de twee posten samen 55 keer uit naar een incident, in 1998 113 keer en in 2007 210 keer.
 

 

De brandweer moest in het verleden vaak, en tegenwoordig iets minder, uitrukken naar ongevallen met beknelling. Door verkeersremmende maatregelen wordt geprobeerd de wegen verkeersveiliger te maken.
 

Bos- en heidebranden hangen samen met de weersomstandigheden en het aantal kan daardoor per jaar nogal verschillen. Bij de kleine branden is het aantal schoorsteenbrandjes relatief gezien behoorlijk. 

Ontwikkelingen
Het aantal woningen zal toenemen tot 7300 en het aantal inwoners tot 19.500. In Hapert wordt vanaf 2010 een nieuw bedrijventerrein ingericht, Het Kempisch Bedrijvenpark. Op termijn zal zich hier een aantal grote bedrijven vestigen.
Belangrijk is het doortrekken van de noordelijke rondweg in Bladel, omdat aan die weg de brandweerkazerne ligt. Bepaalde gebieden kunnen dan sneller worden bereikt. Dat geldt onder meer voor bedrijventerrein De Sleutel.

 

Bluswater
In de bebouwde kommen kan de brandweer het bluswater halen uit ruim 800 brandkranen. Bij sommige grote projecten zijn putten geslagen. Recreatiepark het Vennenbos voorziet in eigen bluswater met brandkranen en vijvers. In het buitengebied zijn nauwelijks brandkranen. Belangrijkste knelpunten zijn de woningen en bedrijven die op het eindpunt van het waterleidingnet liggen. De daarbij gelegen brandkranen hebben namelijk niet genoeg capaciteit om een blusvoertuig te voeden. In geval van brand wordt water aangevoerd met tankauto's. Indien zich binnen een straal van 2,5 km voldoende openwater bevindt, zoals een ven,grote vijver of rivier, kan ook met een watertransportsysteem het water verpompt worden naar het brandadres.

 

Kazernes
De kazerne in Bladel ligt in het noordelijk gedeelte, hoek Franse Hoef/Isegrim. Deze locatie is eind 1999 in gebruik genomen.
De kazerne in Hapert is in 1999 verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Deze kazerne ligt aan de Planetenlaan 1.

 

Uitruktijd
Bij werving van nieuwe leden wordt rekening gehouden met het woon- en werkadres. Om de opkomst overdag niet tot problemen te laten leiden, is een regeling getroffen waarbij korpsleden van de post Hapert die in Bladel werken - en omgekeerd – overdag gealarmeerd worden voor inzetten in de kom waar zij werken. In het algemeen kan de brandweerzorg in de gemeente goed genoemd worden. In een aantal gebieden is de dekking wat minder. Dat geldt voornamelijk voor de kernen Netersel en Casteren.

 

In Hapert zijn een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig gestald. Bladel beschikt over een tankautospuit, een hoogwerker en een manschappenbus.  

De hoogwerker is een gezamenlijke aanschaf gemeente Bladel, gemeente Eersel en gemeente Reusel-de Mierden.

Webdesign door GSD